Nämnder

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika kontor som leds av nämnderna.

Kommunfullmäktiges beredningar

Kommunstyrelsens utskott

Rådgivande organ

De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete.

Bolag

Sala kommun bedriver en del av sin verksamhet genom hel- eller delägda aktiebolag. Kommunen har även ägarandel i det regionala bolaget Vafab miljö AB.

Övriga

Här hittar du till exempel kommunrevisionen, överförmyndare, intresseföreningar, Region Västmanlands samverkansgrupper med mera.

Ovan är ett urval,

Vigsel och begravning

Gruppledare i kommunfullmäktige

Partier